Kopia av kallelse stämma 2019

Publicerad måndag 8 jul 2019, 15:15

Kallelse stämma Hörninge samfällighetsförening

Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik
Tid: lördag 20 Juli 2019 kl 14,00

Dagordning
§1. Mötets öppnande och val av mötesordförande.
§2. Val av sekreterare för stämman.
§3. Val av två justeringsmän.
§4. Styrelsens och revisorns berättelser.
§5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§6 Motioner från medlemmarna. En inkommen motion om röjning av
grönområdet bakom aktivitetsplanen, samt göra denna till hästhage.
§7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
§8. Styrelsens förslag till utgiftsstat- och inkomststat samt debiteringslängd.
§9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
§10. Val av revisorer.
§11. Fråga om val av valberedning.
§12. Övriga frågor, fråga för stämman från styrelsen angående
vägunderhåll/förbättringar samt hur det ska finansieras.
§13. Plats för justerat stämmoprotokoll är anslagstavlorna på Dankvägen.
§14. Mötets avslutande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.