Kopia Kallelse Stämma Hörninge samfällighetsförening 2021

Publicerad måndag 12 jul 2021, 13:33

NYHETERKallelsen till årets stämma finns enligt stadgarna på anslagstavlan vid infarten till Dankvägen och för bättre tillgänglighet finns den också här på hemsidan.

Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik

Tid: lördag 24 juli 2021 kl. 11,00

Dagordning

§1. Mötets öppnande och val av mötesordförande.

§2. Val av sekreterare för stämman.

§3. Val av två justeringsmän.

§4. Styrelsens och revisorns berättelser.

§5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

§6. Information för stämman från styrelsen angående vägunderhåll/förbättringar.

§7. Motioner från medlemmarna, 5 st inkomna berör snöröjning & årsavgift. Beredning redovisas för beslut på stämman.

§8. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

§9. Styrelsens förslag till utgiftsstat- och inkomststat samt debiteringslängd.

§10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

§11. Val av revisorer.

§12. Fråga om val av valberedning.

§13. Övriga frågor, genomgång hustomteupplägg.

§14. Plats för justerat stämmoprotokoll är anslagstavlorna på Dankvägen.

§15. Mötets avslutande.

Tag med egen stol samt vid regn ta med paraply och/eller regnkläder.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.